Levon Minassian (Dubuk) - "They Have Taken The One I love"  https://www.youtube.com/watch?v=_58 AnhnbIgI