Freedom - Valdi Sabev     

https://www.youtube.com/watch?v=5WxKk3wUZvI