Baila Danse avec Moi (Kiss of the Night Remixed) Marcomé 

http://marcome.com/blog/baila-danse-avec-moi-kiss-of-the-night-remixed-marcome/