Jay Aliyev - Together   

https://www.youtube.com/watch?v=ZvHhtZEX9Q8