Enya - May it be ( lyrics )   

https://www.youtube.com/watch?v=_8u4VLk0iTI